Hành hương Vashali/Ấn Độ/11/2014

Đây là nơi đức Phật đã an cư trong 14 mùa mưa. Đây cũng là nơi ngài đã thuyết giảng nhiều bộ kinh quan trọng. Tháng 11/2014 vừa rồi chúng tôi có duyên đến đây. Chúng tôi đã cầu nguyện, đi kinh hành và ngồi thiền tại Vashali với năng lượng gia trì của Như Lai và chư Thánh chúng.

Click here to play this video

>>>>>

Hành hương Kushinagar/Ấn Độ/11/2014

Đi Ấn Độ đã nhiều lần rồi. Nhưng mỗi lần đến Kushinagar (Câu Thi Na) đảnh lễ Như Lai, lòng tôi lại bồi hồi xúc động. Đây là nơi Như Lai đã nhập niết bàn. Tháng 11/2014 nầy, chúng tôi lại có duyên may được về đất Phật, lại đến Kushinagar đảnh lễ Phật, ngồi thiền, cầu nguyện và nhận gia trì lực của Như Lai, chư Bồ Tát, chư Tổ để luyện công tu học.
Cầu cho mình và mọi người đều khỏe mạnh, đủ duyên lành, để năm nào cũng về đất Phật.

Click here to play this video