Không vào thì thấy cũng căng. Quán cà phê vắng, nhớ thằng tri âm.

Nhớ thầm ánh mắt có đuôi

Nhớ mùi hủ tiếu, nhớ chiều nước lên.

Nhớ quên chiếu tướng ăn gian.

Nhớ quán cơm bụi, nhớ mùi con kinh.

Nhớ tình như gió lang thang

Nhớ đàn không khảy chờ ngày đoàn viên.

 

                                                    Cỏ may 13/09/2003