Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Ba gàn gặp Tưởng vậy

  • 0 Comments
  -Chào bác Ba Gàn

  -Nè! ông Tưởng Vậy. Nay có nhân duyên gặp nhau đây, tôi xin hỏi khí không phải mong bác bỏ quá cho?

  Gật đầu, im lặng, nhìn không nói!

 • Tâm lý khí công

  Hừ! . . .

  • 0 Comments
  “Tâm tĩnh lặng”, tức chưa tĩnh lặng Tịnh thật rồi, đâu phân biệt vào ra. “Miệng mỉm cười ”, chưa tự nhiên cười Tâm rỗng không, an lạc chẳng nguyên nhân. Hiện tại chảy, làm sao “an và trú” ? Vô sở trụ, cùng trôi tức tự an! “Đẹp tuyệt vời...
 • Tâm lý khí công

  Phật tưởng

  • 0 Comments
  Tư Rượu Đế đang hí luận với Tưởng Vậy: - Nè ông Tưởng. Giáo ngoại biệt truyền: Nghĩa là có một cách truyền riêng không có trong kinh sách. Vậy cái tối thượng có phương pháp truyền sao? Đang chăm chú đọc một cuốn kinh dày cộm. Ngước nhìn lên qua khe...
 • Tâm lý khí công

  Chưa sinh

  • 0 Comments
  Thức dậy miệng vẫn cười.

  Ta người vẫn chưa sinh