Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Nầy Cỏ May

  • 0 Comments

  Chết dấu mình trong sống. Thất bại dấu mình trong thành công. Địa ngục dấu mình trong thiên đàng và Phật dấu mình trong chúng sanh. 
  Nầy Cỏ May
  Khi cái nầy suy giảm cái kia sẽ phát triển và ngược lại.


 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Khi chọn bạn để chơi, bạn đã vô tình chọn luôn kẻ thù là những người bạn không muốn chơi. 
  Hãy nhìn vào mặt tốt của mọi người và chơi với họ trong phạm trù ấy. 
  Khi làm bạn với ai hãy chấp nhận cả hai mặt tốt và xấu của người ấy. Nếu không chỉ qua một thời gian bạn có thể biến thành thù.
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Đừng bao giờ nô lệ cho một trường phái hay học thuyết nào. Nó sẽ đưa bạn đến hí sự vô ích. 
  Hãy giữ mình luôn tự do không chấp trước, để có thể sử dụng mọi thứ vì hạnh phúc của chính mình.


 • Cây nhà lá vườn

  Uống trà (Tặng các bạn thường uống trà)

  • 0 Comments

  Bụng ta bà uống nước 
  Mũi chấp trước uống mùi
  Lưỡi buồn vui uống vị
  Tâm vô vi uống thơ
  Cái ngu ngơ uống trà