Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Chỉ rồi đấy!

  • 0 Comments
  - Xin Thầy chỉ cho con nơi an lành tịch mịch. - Nếu ta chỉ cho ngươi nơi đó, thì chốn đó không còn an lành tịch mịch nữa. - Nơi an lành tịch mịch thật sự thì không thể mất an...
 • Tâm lý khí công

  RẮN CÓ CHÂN!

  • 0 Comments
  -Thế nào là bản thể của tâm?

  - Không có vấn đề ấy

  - Tại sao?

 • Tâm lý khí công

  Bờ mé

  • 0 Comments
  - Trạng thái" Thiên địa nhân đồng nhất" của người luyện khí là gì?
  - Bất nhị
  - Không phải là Cái Một đại ngã?
  - Không.
 • Tâm lý khí công

  GIÓ THỔI RỪNG MAI.

  • 0 Comments
  Đại lễ Vu Lan. Ba Gàn đang đảnh lễ tam bảo thì Tư Chim bước vào. Sau khi đảnh lễ xong, lão đứng dậy kéo ghế cho Tư Chim ngồi, yên lặng rót cho khách ly trà sen.