Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Gió thênh thang
  Ta bỏ đàn nghe nhạc trời
  Con sông trào cảm xúc
  Không phải lúc nầy chẳng còn lúc nào 
  Cái tình đi vào trong cái đạo.
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments
   (Súng mini nở hoa trong tô)

  Không còn góc cạnh thì tròn
  Đời sẽ mài mòn góc cạnh
  Thích ứng như nước thì luôn vừa
  Trên sự thích ứng ấy
  Tánh nở hoa • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ma nơ canh đi đầy đường đầy phố
  Ma nơ ngố đi đầy phố đầy phường
  Mani thường khí lặng thinh
  Mani padmi đến thì hoa sen nở
  Um chẳng còn chi
  Hum chi cũng chẳng còn • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments
   (Chảy)

  Nước chảy về chỗ trũng
  Đời chảy về điên khùng
  Đạo chảy về diệu dụng
  Tình chảy về mông lung