Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Ăn mừng bóng đá

  • 0 Comments


  (Các anh chơi quá hay. . Vô rồi. . .lọt vô rồi. . .)

 • Cây nhà lá vườn

  Tao và mầy

  • 0 Comments


  (Ngày còn bé úp nôm trên sông Lại Giang).

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Trong suy nghĩ có xung đột. Còn trong suy tư có sự chấp nhận nên không có đấu tranh. Nhưng suy nghĩ và suy tư đều bắt đầu bởi một nguyên nhân để dần dần đi đến giải pháp. Nó là tâm trí.
  Trong tâm linh. Cái biết đến không cần nguyên nhân. Nó đồng thời với hành động thích ứng tức khắc.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Nếu ai đó xúc phạm bạn, thì hãy ngủ qua đêm rồi hôm sau mới nói lại.
  Còn nếu ai đó khen bạn, thì hãy ngủ qua 3 đêm nhiên hậu mới nói lại.