Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Thư gửi cái Na.

  • 0 Comments
  Người tu tập tối kỵ nhất là hí luận và hí sự!. . .

  Thay vì chánh niệm và tỉnh giác trong từng lời nói và hành động. Những lời tranh luận vô bổ và những biểu hiện để chứng tỏ cái biết, cái hay của mình đều là "ngã chấp".

 • Tâm lý khí công

  Trong em

  • 0 Comments
  Tìm em không chỗ chẳng cầu
  Gặp em ở chỗ bắt đầu em không.
  Chẳng lạ lẫm chẳng thân quen
 • Tâm lý khí công

  Đâu ngờ

  • 0 Comments
  Ta sinh tại thế đâu ngờ
  Nổi trôi thân phận bây giờ tỉnh ra
  Đời người ảo mộng ta bà
 • Tâm lý khí công

  Giọt nước

  • 0 Comments
  Giọt nước rớt trên bàn
  Đang khô dần rồi. . .mất
  Phật rơi vào đời tôi