Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thư giãn ngày chủ nhật: Nhậu trăng

  • 0 Comments

  Xem world cup nhậu trăng mới đã
  Món trăng tơ xào với lá mơ
  Thêm chút khí với thơ và nhạc
  Xem trên giường chẳng khác qua Nga
  Ha ha. . .ha. . 
  Uống rượu mơ gà mờ cũng thức
  Hút thuốc lào lập tức nhả rồng mây
  Ha ha. . .ha. . .
  Ta đây em đấy trên giường
  Xem Nga world cup vẫn thường lên tiên