Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Dùng chân lý đám đông làm bao kiếm. Lưỡi gươm Văn Thù ở bên trong không ai thấy. 
  Rút gươm ra chém, thọc kiếm vào bao mà người bị chém vẫn còn chưa hay biết.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Tỏ vẻ nhún nhường là khoe khoang gián tiếp. Tỏ vẻ từ bi trí huệ là thổi phồng bản ngã. Nếu thực sự, thì thường tự nhiên không cường điệu.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Là người khi một mình. Là con khi hùa theo đám đông. Và là "thánh" khi tuyên bố đại diện cho đám đông.

 • Cây nhà lá vườn

  Nam Hải, Phổ Đà sơn

  • 0 Comments

  Thiên hạ rộng lớn thế nầy đi chơi vẫn chưa đã. 
  Ha ha. . .ha. . .
  Cho nên phải lên thiên đàng, phải xuống địa ngục, phải vào tam thiên đại thiên. Phải giả điên giả khùng, ung dung vô sự mà ngao du chơi bời mới thật là thú vị. . .
  Ha ha. . .ha. . .
  Thần Thánh, Ma Quỉ và chư Thiên đi chơi với ta đi. Chánh tà thiện ác dính làm gì cho nó mất đi thú vị. . .
  ^^^
  (Nam Hải, Phổ Đà sơn)