Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments
   (Chiều tím hoa bằng lăng)

  Em mua hoa bên đàng
  Anh trần gian mưa nắng
  Chiều tím hoa bằng lăng
  Trăng tìm thơ trên phố

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Anh chỉ là người ngu trong vườn hoa tu học
  Em là bác học do đọc nhiều Osho
  Gặp nhau đêm nầy 
  Như tây ba lô vô phố cổ
  Hề hề. . .
  Anh ngu nên anh ngủ 
  Còn em chứng tu 
  Nên em nói lu bù không ngủ không mơ • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Con người thường khách quan khi ở một mình trong yên lặng. Nhưng sẽ bị a dua và hùa theo tâm lý bầy đàn khi bị cuốn vào đám đông. 
  Dù đời hay đạo cũng thế không khác. Lý tưởng và niềm tin như xăng, chỉ chờ một mồi lửa nhỏ. 
  Cho nên bạn hãy cẩn thận nếu không muốn tự đánh mất mình.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Đi theo đám đông là địa ngục. Đám đông đi theo mình là nghiệp chướng. Không a dua đám đông. Không sở hữu hoặc lợi dụng người khác mới là người thực tu.