Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  tranh Ba Gàn

  • 0 Comments

  Chờ bạn bên đầm sen

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Đi du lịch nhiều. Người khôn sẽ khôn hơn. Kẻ dại sẽ dại khờ hơn.

 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  Phật đang thành Phật. Khi là Phật ngài không có tướng trạng vì ngài là bản thể.
  Này Cỏ May
  Bản thể không thể tồn tại độc lập ngoài hiện tượng. Phật bản thể cũng tồn tại qua tướng trạng của vạn pháp.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Làm chủ tật xấu là đè nén nên sẽ bị đảo chánh. Hiểu biết làm xấu tự chuyển hóa thành tốt một cách tự nhiên phi nổ lực.