Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments
   (Uống rượu đêm trăng)

  Một mình uống rượu ngắm trăng
  Sơn hà hoang vắng nói năng cũng thừa • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Trực giác là cái biết từ bên trong, tức khắc, tức thì, không cần ai dạy trước. 
  Là cái tự nhiên biết. Là cái biết không nguyên nhân. Nó phi nổ lực và tự nhiên có sẳn đó. 
  Nó chính là Tánh. 
  Khi bạn đã đắc khí mà qua một thời gian, khả năng trực giác của bạn không thường xuất hiện, thì có nghĩa bạn chỉ hợp nhất về mặt năng lượng chứ chưa chứng thiền.
  Do vậy, bạn không thể hiện hữu một cách toàn diện như chính bạn.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments
   (Sen cười)

  Chẳng phải bạn phải sống thuận tự nhiên mà tự nhiên cũng tự thuận theo bạn. Nếu bạn chăm chú dùng con tim mình thôi miên sự vật.
  Hề hề. . .
  Khi anh nhìn sen. Sen tự nhiên cười với anh.
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments
   (Dây bầu trên sân thượng. . .hề hề. . .Vợ tui trồng)


  Vị thầy vô vi luôn là cái vực thẳm không đáy. Ông muốn học đạo của thầy mình thì phải buông người rơi xuống vực. 
  Cổ nhân đã dạy:
  - Nghìn trượng đầu vực bước thêm bước nữa". . .hề hề. . 
  - Này cụ, thế những người rơi xuống vực thì được gì ?
  - Ta hổng biết
  - Tại sao, bộ họ hổng nói lại sao ?
  - Này con, họ đều chết hết nên hổng có ai nói gì cả. . .
  - Vậy những người đang nói thì sao?
  - Chưa ai dám bước thêm bước nữa.