Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Kinh nghiệm tâm linh

  • 0 Comments

  Điều tối thượng không thể dùng chữ viết hay lời nói để truyền đạt được. Nhiều khi nó phải dùng các cách khác. 
  Đó có thể là: điệu bộ, im lặng hay hiện diện. 
  Bởi vậy người thầy vĩ đại là người không dạy. Ngài chỉ yên lặng hiện hữu, tùy duyên mà không cố dạy.
  Còn người học trò đúng là học trò thì chẳng những thực hành đúng giáo pháp mà còn đồng cảm với thầy mình, tương giao năng lượng với thầy mình và người bên trong của mình học đạo với người bên trong của thầy mình.
  Này Cỏ May
  Nếu chấp tướng, chấp pháp, chấp văn tự, chấp sở tri kiến. . .đều chỉ là học cho vui.
  Thật ra cái điều đáng học và đáng dạy đều không thể làm bằng hữu vi.
  Khi linh giác của người trò hợp nhất với Phật tánh của người thầy thì gọi là "bất truyền truyền". • Cây nhà lá vườn

  Nầy Cỏ May

  • 0 Comments

  Chết dấu mình trong sống. Thất bại dấu mình trong thành công. Địa ngục dấu mình trong thiên đàng và Phật dấu mình trong chúng sanh. 
  Nầy Cỏ May
  Khi cái nầy suy giảm cái kia sẽ phát triển và ngược lại.


 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Khi chọn bạn để chơi, bạn đã vô tình chọn luôn kẻ thù là những người bạn không muốn chơi. 
  Hãy nhìn vào mặt tốt của mọi người và chơi với họ trong phạm trù ấy. 
  Khi làm bạn với ai hãy chấp nhận cả hai mặt tốt và xấu của người ấy. Nếu không chỉ qua một thời gian bạn có thể biến thành thù.
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Đừng bao giờ nô lệ cho một trường phái hay học thuyết nào. Nó sẽ đưa bạn đến hí sự vô ích. 
  Hãy giữ mình luôn tự do không chấp trước, để có thể sử dụng mọi thứ vì hạnh phúc của chính mình.