Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Vô tận đăng

  • 0 Comments
  Trụ vào "tánh" và tuỳ duyên hiển "tướng" là con đường hiển thị của đạo.
  Còn than ôi!. . .Trụ vào tướng và phan duyên theo tướng phải chăng là con đường phóng thể của tâm trí nhị nguyên!
 • Tâm lý khí công

  Không sát sanh.

  • 0 Comments
  -        Chào cụ Tưởng Vậy -Chào chú Ba Gàn

  -        Thưa cụ, thế nào là không sát sanh?

  -        Không đoạn sự sống.

 • Tâm lý khí công

  Không

  • 0 Comments
  Như hư không hợp nhất với hư không! . .

  Thể là "không" nên dụng là "thông"

  Tuy gọi "chân không' nhưng cũng đồng "diệu hữu".

 • Tâm lý khí công

  Rừng thông.

  • 0 Comments
  Khi cái một mình thức dậy! . . .

  Chỉ có rỗng không. . .  chẳng còn lại gì! . . .

  Bởi nó vốn thông qua mọi sắc tướng hữu hình và vô hình. . . .Thông qua mọi con tim. . . .Thông qua mọi niềm tin. . . . và thông qua mọi thượng đế!