Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  1- Cái ông đưa vào miệng chỉ là thức ăn nuôi sống cơ thể. Cái từ miệng ông nói ra mới có chay có mặn.

  2- Hành động ông làm không có tịnh hay bất tịnh. Trạng thái tâm thức lúc ông làm mới là vấn đề.

  3- Chân, thiện, mỹ. Thì Chân không phải là chân lý. Vì chân lý ấy do tâm lý xác định.
  Này Cỏ May
  Chân là sự thật trần trụi. Là "chính nó".

  4- Chân, thiện, mỹ. Thì Thiện không phải là đạo đức. Vì thiện ấy chỉ là trò chơi của ngã và tâm lý đám đông.
  Nầy Cỏ May
  Thiện là thích ứng tình huống. Giữa các sự vật có sự tương tác khách quan. Thiện là không đi ngược lại.

  5- Chân, thiện, mỹ. Thì Mỹ không phải cái đẹp mình thích hay xã hội nhìn nhận. Mỹ ấy chỉ là trò chơi của bản ngã và tâm lý đám đông.
  Nầy Cỏ May
  Mỹ là tính một mình duy nhất Một của mọi sự vật. Là "chính mình" thì đặc thù vì không ai có thể so sánh được.

 • Cây nhà lá vườn

  tranh Ba Gàn

  • 0 Comments

  Bạn nào nhờ vẽ thầy Đấu Chiến. Ta đã vẽ xong. Hãy đến nhận tranh.
  (Màu acrilic/45/45).
   — ở Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Cây nhà lá vườn

  Luyện công ở Long Hải

  • 0 Comments

 • Cây nhà lá vườn

  Mưa Gành Hào

  • 0 Comments


  Trời mưa thì mặc trời mưa
  Anh chưa say khướt thì chưa được về
  Hề hề. . .