Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Mutti và Chồn Hôi

  • 0 Comments

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Nhàn thì tu mới hiệu quả
  Chơi thì làm mới nghệ thuật
  Hợp nhất với thiêng liêng thì chứng thiền
  Cảm xúc nhưng không làm, thiêng liêng mượn xác làm thì sáng tạo.
  Làm được rồi thì cần gì nói. Nói nhiều là do làm hổng được.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Thần thông lớn nhất là biết dùng thần thông một cách khôn ngoan.
  ***

  (Luyện công ở Long Hải)

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Bất hạnh là do bất hoà với thực tại.
  Không bất hoà hay không xung đột với sự tồn tại nầy thì hạnh phúc.
  Muốn vậy phải luôn thích ứng tình huống.
  Còn "chấp nhận" là không thể được vì sẽ có lúc không chấp nhận.